Privacyverklaring

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. DG Communicatie gevestigd te Enkhuizen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 34092363, vindt het belangrijk goed met eventuele privacy-gevoelige gegevens om te gaan.

DG Communicatie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van abonnees op de nieuwsbrief en het magazine van Vakblad Vroeg en bezoekers aan de website van MilieuCompleet zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
DG Communicatie verwerkt de persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Het verzamelen, beheer en gebruik van de persoonsgegevens is altijd gekoppeld aan een concreet doel. Een doel dat ook bij u bekend is op het moment dat u die gegevens aan ons verstrekt. Deze gegevens zijn immers onmisbaar, willen we het van ons gevraagde kunnen doen, zoals het instellen van het abonnement op het Magazine Vakblad Vroeg, het versturen van het magazine en/of het versturen van de nieuwsbrief en/of u inschrijven voor activiteiten die door Ouders Centraal worden georganiseerd.

We verzamelen of gebruiken dus geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan het concrete doel waarvoor wij deze hebben verkregen. Evenmin zullen we deze gegevens combineren met eventuele andere persoonlijke gegevens, mochten wij daarover beschikken. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Grondslag voor deze verwerkingen is:
Gegevens die verkregen zijn door het geven van toestemming.
Dit geldt voor onze nieuwsbrief.
Via de nieuwsbrief van MilieuCompleet willen wij geïnteresseerden informeren over nieuws betreffende het jonge kind en zijn/haar ouders. Het gaat daarbij om nieuws dat we vergaard hebben via allerlei bronnen. Wanneer u klikt op de links komt u op andere sites. Raadpleeg ook hun privacybeleid. Daarnaast houden we u op de hoogte van onze activiteiten via incidentele mails.

Uw mailadres wordt alleen na expliciete toestemming aan de maillijst toegevoegd. Bij iedere nieuwsbrief heeft u de gelegenheid om deze toestemming in te trekken via de knop afmelden. Voor deze nieuwsbrieven verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  1. Mailadres
  2. Optioneel Voornaam
  3. Optioneel Achternaam

Deze gegevens worden bewaard tot het moment dat u het abonnement op onze nieuwsbrief opzegt via de afmelden-link die onderaan elke nieuwsbrief vertoond wordt of door een mail te sturen naar: jan@dgcommunicatie.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DG Communicatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens evenals een verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking doen door een mail te sturen naar jan@dgcommunicatie.nl Hier wordt binnen vier weken op gereageerd. Verder heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
DG Communicatie deelt uw persoonsgegevens met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hierbij blijft DG Communicatie verantwoordelijk voor de verwerkingen. Met overige derden worden geen persoonsgegevens gedeeld.

Mocht u vragen of opmerkingen over deze verklaring hebben, dan kunt u contact opnemen met Jan de Graaf of Louise van den Broek van DG Communicatie, via jan@dgcommunicatie.nl

Deze verklaring kan in de loop van de tijd worden aangepast. Op deze site vindt u telkens de nieuwste versie. Houd daarom de site in de gaten.